Pembinaan Akhlak dan BTA

Pembinaan Akhlak dan BTA SMPN 39 Semarnang


Al-Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Rasulullah saw. Setiap mukmin mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab suci. Diantara kewajiban dan tanggung jawab itu adalah mempelajari dan mengamalkannya. Dan juga mempelajari bagaimana membaca quran yang baik.

Untuk sampai kepada bacaan yang tartil itu, sudah tentu memerlukan metode yang paten, metode yang praktis, metode yang mampu mengantarkan seseorang dapat membaca Al-Qur’an yangb baik dan benar (sesuai dengan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad saw).

Dengan latar belakang tersebut, maka dilaksanakanlah ekstrakurikuler Pembinaan Akhlak dan BTA yang dibina oleh

  • Lilia Rohma Dewi, S.Ag
  • Muthohar, S Pd
  • Sri Suwandono,S.Pd
  • Rini Wulandari , SPd
  • Dra. Nurhayati

yang dilaksanakan pada hari Selasa pada tiap minggunya pada pukul 13.00-15.00 WIB di kelas sesuai dengan tingkatan masing-masing anak didampingi oleh mentor dari dalam maupun luar sekolah.

Kegiatan


mushola

Jl. Sompok 43 A No.Telp. ( 024 ) 8311540 Semarang 50242